mgr Celina Kinicka

Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków i Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Kreator zmiany stylu życia. Żyj zdrowo i w zgodzie ze sobą - szczęśliwie!

Wykładowca w Akademii Dietetyki

Cechuje mnie pasja i zaangażowanie w leczenie żywieniowe pacjentów, dlatego moje projekty żywieniowe są skrojone indywidualnie do każdego pacjenta, tak byś mógł być zdrowy i poczuć się dobrze w swoim ciele dłużej niż parę chwil.

zajmujący się całościowym podejściem do pacjenta również pod względem prowadzenia diet eliminacyjnych opartych na podstawie nietolerancji pokarmowych w klasie IgG. Podczas swoich konsultacji kładzie duży nacisk na edukację pacjenta jak i przeprowadzanie dialogu motywującego. Celem jest trwała zmiana stylu życia.

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW cały czas dbająca o aktualizację swojej wiedzy uczestnicząc w licznych kursach oraz zjazdach i konferencjach naukowych.

Prywatnie matka trójki dzieci, miłośniczka gotowania, pasjonatka tańca współczesnego, w powietrzu i na rurze ;-)

Czasami występuje gościnnie w telewizji śniadaniowej:

tutaj tutaj, tutaj, tutaj

Celina Kinicka - ZnanyLekarz.pl

View the embedded image gallery online at:
https://www.celcal.pl/#sigFreeId7869de3d32

Wywiad dla dietetycy.org.pl

Jak wybrać dobrego dietetyka?

Porady eksperta na temat glukozy

Porady eksperta jak powinna odżywiać się przyszła mama

Wywiad dla profilaktyki zdrowotnej 1

Wywiad dla polityki zdrowotnej 2

Gazeta wyborcza

Petycja

W sprawie diety szpitalnej

Audycja w Polskim Radiu 24 - moda na fit

Audycja w Polskim Radiu 24 - o miłości polaków do słodyczy

Dieta przyszłej mamy

Ustawa w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia

Zbieranie podpisów

Zdjęcia z akcji

View the embedded image gallery online at:
https://www.celcal.pl/#sigFreeId87a4b1773a

Certyfikaty i Dyplomy

View the embedded image gallery online at:
https://www.celcal.pl/#sigFreeIdb5e751c2a9

Gabinet

View the embedded image gallery online at:
https://www.celcal.pl/#sigFreeId92b695698a

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_top"> <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick"> <input type="hidden" name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHbwYJKoZIhvcNAQcEoIIHYDCCB1wCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYDAYcVKI1mz+bjxfgWpFFTypEQ4EEuTLI3nkMP18jKZsbpIuy+Y+0w4ygEJXJrTpM4mQEBMZBseXuZfsuLGCDu1jaItIcuU0OcEy1MiY01oruwmC4LO8z+777RvpyfSuCGfA6CjanER/q6UjbntQ46JLQ7oQG3V9qjdi/8vIQXvaTELMAkGBSsOAwIaBQAwgewGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQIuiLoyweQ/kmAgcg0oLSTmToNJBqFg3e/h8Dr19/etCNFWj8CRJjl3s7W9ojuUQzHYtHomjezrMtrU0PjT9J8rbWC2YAKSlhy6dBikA0bjf+ezEsHuwP3EZsmYzWfBGn0iDvSFXgA3SjHaUkXxZKGeryeSt9mFDxYHh5QCTQ6u7C4L4SS+VsU2YfKiN4ifAQdmSjGhUll5Dpx7m7fJ1VktFM4r3vTKO9EGqZjjIYB6SHT5EjOwZZtZCIiD8YLFlYFokWz51wSh5E3PnfqctuVQduwnaCCA4cwggODMIIC7KADAgECAgEAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbTAeFw0wNDAyMTMxMDEzMTVaFw0zNTAyMTMxMDEzMTVaMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAwUdO3fxEzEtcnI7ZKZL412XvZPugoni7i7D7prCe0AtaHTc97CYgm7NsAtJyxNLixmhLV8pyIEaiHXWAh8fPKW+R017+EmXrr9EaquPmsVvTywAAE1PMNOKqo2kl4Gxiz9zZqIajOm1fZGWcGS0f5JQ2kBqNbvbg2/Za+GJ/qwUCAwEAAaOB7jCB6zAdBgNVHQ4EFgQUlp98u8ZvF71ZP1LXChvsENZklGswgbsGA1UdIwSBszCBsIAUlp98u8ZvF71ZP1LXChvsENZklGuhgZSkgZEwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tggEAMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAgV86VpqAWuXvX6Oro4qJ1tYVIT5DgWpE692Ag422H7yRIr/9j/iKG4Thia/Oflx4TdL+IFJBAyPK9v6zZNZtBgPBynXb048hsP16l2vi0k5Q2JKiPDsEfBhGI+HnxLXEaUWAcVfCsQFvd2A1sxRr67ip5y2wwBelUecP3AjJ+YcxggGaMIIBlgIBATCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwCQYFKw4DAhoFAKBdMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTE4MDMyMDE0MjQyMFowIwYJKoZIhvcNAQkEMRYEFBEwjW0RO5y3afZtrvtOLsPEAZUsMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIGAh6jDPYz4jcWmIuPWPSMRqxCb4zly+/eUni5O8SVizJnPI+rihNjr/4/fJLff9kE/EVK9iqT1VqKm+xoncpEot66Y+FHixGOVl83HbBhYxQt8I+f2Sb03KmChdOYMnwk+bBZWgVRgE2emUkEt0nwFi0H06bKt7IM58uTaein9tmU=-----END PKCS7----- "> <input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/pl_PL/PL/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal – Płać wygodnie i bezpiecznie"> <img alt="" border="0" src="https://www.paypalobjects.com/pl_PL/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"> </form>

 

rekomendacje

Ogromna wiedza przedstawiona w przystępny i życiowy sposób....

mmcalka

Pani Celina jest świetną, bardzo kompetentną a przy...

Magyalenka

Współpraca z Panią Celinę to czysta przyjemność. Miła...

Zbigniew C.

Pani Celina jest bardzo miła, kompetentna, świetnie podpowiada...

Ola

Polecam panią Celinę. Byłam już u paru dietetyków,...

Julia B.

Super dietetyk, fajnie wspiera i ma indywidualne podejście...

Maciej

Pani Celina, to świetny dietetyk, wyróżniający się wyjątkowymi...

Monika

Fachowa nieprzeciętna wiedza, bardzo dobry kontakt z pacjentem,...

Anita Skowrońska

Zadzwoń do nas

534 301 920