Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin Serwisu i Sklepu celcal, wersja 1/2022


§ 1.Postanowienia ogólne

1. Terminy podane niżej będą oznaczać:

  • Regulamin – niniejszy Regulamin;
  • celcal – celcal Celina Całka-Kinicka z siedzibą w Warszawie NIP: 113-234-74-39;
  • Serwis celcal – stronę internetową umieszczona pod adresem www.celcal.pl wraz ze wszystkimi podstronami, przy wykorzystaniu której firma celcal świadczy na rzecz Użytkowników usługi
  • Użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
   nieposiadającą osobowości prawnej, która rozważa skorzystanie z usług świadczonych przez celcal.

2. Regulamin określa warunki i zasady zawierania przez celcal z Użytkownikiem umów sprzedaży i usług. Każda z tych umów zwana będzie dalej Umową.
3. Właścicielem i administratorem Serwisu celcal jest Celina Całka-Kinicka. Materiały udostępniane Użytkownikom, w tym wygląd i treść Serwisu celcal, stanowią przedmiot praw autorskich Celina Całka-Kinicka.§ 2.Wymogi techniczne dotyczące zawarcia Umowy

W celu zawarcia Umowy Użytkownik powinien posiadać:

 1. aktywne konto poczty elektronicznej,
 2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych,
 3. aktywne połączenie urządzenia z siecią Internet;
 4. prawidłowo zainstalowany system operacyjny (w przypadku urządzeń innych niż telefon mobilny: Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej);
 5. prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową: Google Chrome – wersja 97 lub nowsza, Internet Explorer – wersja 11 lub nowsza, Firefox – wersja 72 lub nowsza, Safari wersja 15 lub nowsza, Edge 97 lub nowsza;
 6. włączoną w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej akceptację plików Cookie;
 7. włączoną w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej obsługę skryptów Java Script;
 8. włączoną obsługę okien wyskakujących tzw. (pop-up Windows)

§ 3.Produkty i usługi celcal

 1. celcal świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne o charakterze medycznym z zakresu dietetyki, dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób żywieniowo zależnych.
  • udziela porad pozwalających na wprowadzenie i przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia oraz zbilansowanego i zdrowego odżywiania – za pośrednictwem
  • środków elektronicznego porozumienia się, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów.
  • przygotowuje indywidualny plan żywieniowy na podstawie wcześniej przeprowadzonego z Użytkownikiem wywiadu żywieniowo-medycznego oraz prowadzonego dzienniczka żywieniowego,
 2. Usługami są konsultacje online wykonane przez firmę celcal.
  • Umówienie konsultacji online musi nastąpić w ciągu 30-dni od płatności. W przeciwnym wypadku płatność w całości nie podlega zwrotowi,
  •  Konsultacje dietetyczne online prowadzone przez Usługodawcę odbywają się w drodze elektronicznej przez jeden z wybranych komunikatorów np google meet
  • Konsultacje online mogą mieć charakter ogólny (odpowiedzi na pytania Użytkownika), jak również obejmować indywidualny obejmujące plan żywieniowy lub jadłospis – w zależności od wybranego przez Użytkownika pakietu usług.
  • Przed ustaleniem daty konsultacji online, Użytkownik (Klient) wypełnia „Wywiad żywieniowy online” oraz prowadzi dzienniczek żywieniowy przez co najmniej 7 dni. oraz odsyła go pod adres celina@kinicka.pl na 2 (dwa) dni przed rozmową z celcal.
 3. Produktami są indywidualnie ułożone jadłospisy przez firmę celcal.
  • indywidualnie ułożone jadłospis zostają stworzono dopiero po przesłaniu pod adres celina@kinicka.pl prawidłowo wypełnionego formularza „wywiad żywieniowy online” oraz dzienniczka żywieniowego z co najmniej 7 dni. jadłospisy przesyłane są pod adres mailowy wskazany przez Usługobiorcę w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza „Wywiad żywieniowy online” oraz „dzienniczek żywieniowy” z co najmniej 7 dni.
  • Użytkownik ma możliwość – na wyraźny wniosek (za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres celina#kinicka.pl w ramach dokonanej płatności, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Usługodawcy indywidualnego planu żywieniowego, skorzystania z maksymalnie 2 poprawek (dot. np. zamiany potrawy wg preferencji żywieniowych Użytkownika). Poprawki te dokonywane są przez celcal w indywidualnym planie żywieniowym (jadłospisie). W takiej sytuacji, celcal przesyła w terminie kolejnych 3 dni od daty otrzymania mailowego wniosku od Użytkownika o dokonanie ww. poprawek, poprawiony indywidualny plan żywieniowy (jadłospis), zawierający ww. poprawki. W przypadku braku zgłoszenia przez Użytkownika wniosku o dokonanie poprawek w indywidualnym planie żywieniowym, we wskazanym wyżej terminie 7 dni i w sposób określony wyżej, przesłany jadłospis uważa się za zaakceptowany. Ewentualne dalsze poprawki indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu), możliwe są po uiszczeniu dodatkowej płatności na rzecz Usługodawcy w sposób przez niego wskazany oraz na warunkach wskazanych odrębnie przez Usługodawcę (termin ustalany każdorazowo przez Usługodawcę) i zaakceptowanych przez Użytkownika.
 4. celcal prowadzi sprzedaż Plików za pośrednictwem Sklepu w postaci e-booków, gotowych jadłospisów oraz gotowych szkoleń.
 5. Stosowanie jakichkolwiek planów dietetycznych, w tym indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu) opracowanego przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika,
 6. mimo że jest on przygotowywany w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej oraz wiedzy z zakresu żywienia człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia założonych efektów, ze względu na złożoność i specyfikę ludzkiego organizmu oraz indywidualne predyspozycje Użytkownika.

§ 4.Zawarcie umowy

 1. Umowa zawierana jest przez wypełnienie prawidłowo formularza „wywiad żywieniowy online” i  przesłanie go pod adres celina@kinicka.pl
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja treści Regulaminu oraz plików cookies.
 3. celcal zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Użytkownika dane są nieprawidłowe lub nieprawdziwe. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 4. Faktury będą wystawiane jedynie w postaci elektronicznej.

§ 5.Zapłata ceny

 1. Ceny są podane w zakładce Cennik w Serwisie celcal. Zawierają one podatek od towarów i usług.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik obowiązany jest uiścić cenę w drodze przelewu online w systemie Przelewy24 lub w inny sposób podany w Serwisie celcal lub uzgodniony indywidualnie.
 3. celcal zastrzega sobie prawo do zmiany cen, bądź ich negocjacji w indywidualnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Zamówienie jest ważne w ciągu 30-dni od otrzymania płatności.

§ 6.Reklamacje

 1. Reklamacje składane są wyłącznie drogą mailową pod adres celina@kinicka.pl w ciągu 14 dni od otrzymania zakupu
 2.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany przez celcal drogą mailową o wynikach rozpatrzenia reklamacji w mailu zwrotnym.

§ 7.Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie celcal jest Celina Całka-Kinicka.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu celcal jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Dane przetwarzane są przez celcal w celu zawarcia i wykonania umów.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, celcal będzie przetwarzać dane osobowe w celach określonych bezpośrednio w treści zgody, głownie w celach marketingowych.
 4. Użytkownik podając dane oświadcza, że podane przez niego dane są jego danymi.