Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin Serwisu i Sklepu celcal, wersja 1/2022

 

§ 1.Postanowienia ogólne

1. Terminy podane niżej będą oznaczać:

  • Regulamin – niniejszy Regulamin;
  • celcal – celcal Celina Całka-Kinicka z siedzibą w Warszawie NIP: 113-234-74-39;
  • Serwis celcal – stronę internetową umieszczona pod adresem www.celcal.pl wraz ze wszystkimi podstronami, przy wykorzystaniu której firma celcal świadczy na rzecz Użytkowników usługi
  • Użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
   nieposiadającą osobowości prawnej, która rozważa skorzystanie z usług świadczonych przez celcal.

2. Regulamin określa warunki i zasady zawierania przez celcal z Użytkownikiem umów sprzedaży i usług. Każda z tych umów zwana będzie dalej Umową.
3. Właścicielem i administratorem Serwisu celcal jest Celina Całka-Kinicka. Materiały udostępniane Użytkownikom, w tym wygląd i treść Serwisu celcal, stanowią przedmiot praw autorskich Celina Całka-Kinicka.

 

 

§ 2.Wymogi techniczne dotyczące zawarcia Umowy

W celu zawarcia Umowy Użytkownik powinien posiadać:

 1. aktywne konto poczty elektronicznej,
 2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych,
 3. aktywne połączenie urządzenia z siecią Internet;
 4. prawidłowo zainstalowany system operacyjny (w przypadku urządzeń innych niż telefon mobilny: Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej);
 5. prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową: Google Chrome – wersja 97 lub nowsza, Internet Explorer – wersja 11 lub nowsza, Firefox – wersja 72 lub nowsza, Safari wersja 15 lub nowsza, Edge 97 lub nowsza;
 6. włączoną w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej akceptację plików Cookie;
 7. włączoną w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej obsługę skryptów Java Script;
 8. włączoną obsługę okien wyskakujących tzw. (pop-up Windows)

§ 3.Produkty i usługi celcal

 1. celcal świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne o charakterze medycznym z zakresu dietetyki, dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób żywieniowo zależnych.
  • udziela porad pozwalających na wprowadzenie i przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia oraz zbilansowanego i zdrowego odżywiania – za pośrednictwem
  • środków elektronicznego porozumienia się, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów.
  • przygotowuje indywidualny plan żywieniowy na podstawie wcześniej przeprowadzonego z Użytkownikiem wywiadu żywieniowo-medycznego oraz prowadzonego dzienniczka żywieniowego,
 2. Usługami są konsultacje online wykonane przez firmę celcal.
  • Umówienie konsultacji online musi nastąpić w ciągu 30-dni od płatności. W przeciwnym wypadku płatność w całości nie podlega zwrotowi,
  •  Konsultacje dietetyczne online prowadzone przez Usługodawcę odbywają się w drodze elektronicznej przez jeden z wybranych komunikatorów np google meet
  • Konsultacje online mogą mieć charakter ogólny (odpowiedzi na pytania Użytkownika), jak również obejmować indywidualny obejmujące plan żywieniowy lub jadłospis – w zależności od wybranego przez Użytkownika pakietu usług.
  • Przed ustaleniem daty konsultacji online, Użytkownik (Klient) wypełnia „Wywiad żywieniowy online” oraz prowadzi dzienniczek żywieniowy przez co najmniej 7 dni. oraz odsyła go pod adres celina@kinicka.pl na 2 (dwa) dni przed rozmową z celcal.
 3. Produktami są indywidualnie ułożone jadłospisy przez firmę celcal.
  • indywidualnie ułożone jadłospis zostają stworzono dopiero po przesłaniu pod adres celina@kinicka.pl prawidłowo wypełnionego formularza „wywiad żywieniowy online” oraz dzienniczka żywieniowego z co najmniej 7 dni. jadłospisy przesyłane są pod adres mailowy wskazany przez Usługobiorcę w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza „Wywiad żywieniowy online” oraz „dzienniczek żywieniowy” z co najmniej 7 dni.
  • Użytkownik ma możliwość – na wyraźny wniosek (za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres celina#kinicka.pl w ramach dokonanej płatności, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Usługodawcy indywidualnego planu żywieniowego, skorzystania z maksymalnie 2 poprawek (dot. np. zamiany potrawy wg preferencji żywieniowych Użytkownika). Poprawki te dokonywane są przez celcal w indywidualnym planie żywieniowym (jadłospisie). W takiej sytuacji, celcal przesyła w terminie kolejnych 3 dni od daty otrzymania mailowego wniosku od Użytkownika o dokonanie ww. poprawek, poprawiony indywidualny plan żywieniowy (jadłospis), zawierający ww. poprawki. W przypadku braku zgłoszenia przez Użytkownika wniosku o dokonanie poprawek w indywidualnym planie żywieniowym, we wskazanym wyżej terminie 7 dni i w sposób określony wyżej, przesłany jadłospis uważa się za zaakceptowany. Ewentualne dalsze poprawki indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu), możliwe są po uiszczeniu dodatkowej płatności na rzecz Usługodawcy w sposób przez niego wskazany oraz na warunkach wskazanych odrębnie przez Usługodawcę (termin ustalany każdorazowo przez Usługodawcę) i zaakceptowanych przez Użytkownika.
 4. celcal prowadzi sprzedaż Plików za pośrednictwem Sklepu w postaci e-booków, gotowych jadłospisów oraz gotowych szkoleń.
 5. Stosowanie jakichkolwiek planów dietetycznych, w tym indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu) opracowanego przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika,
 6. mimo że jest on przygotowywany w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej oraz wiedzy z zakresu żywienia człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia założonych efektów, ze względu na złożoność i specyfikę ludzkiego organizmu oraz indywidualne predyspozycje Użytkownika.
 

§ 4.Zawarcie umowy

 1. Umowa zawierana jest przez wypełnienie prawidłowo formularza „wywiad żywieniowy online” i  przesłanie go pod adres celina@kinicka.pl
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja treści Regulaminu oraz plików cookies.
 3. celcal zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Użytkownika dane są nieprawidłowe lub nieprawdziwe. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 4. Faktury będą wystawiane jedynie w postaci elektronicznej.
 

§ 5.Zapłata ceny

 1. Ceny są podane w zakładce Cennik w Serwisie celcal. Zawierają one podatek od towarów i usług.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik obowiązany jest uiścić cenę w drodze przelewu online w systemie Przelewy24 lub w inny sposób podany w Serwisie celcal lub uzgodniony indywidualnie.
 3. celcal zastrzega sobie prawo do zmiany cen, bądź ich negocjacji w indywidualnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Zamówienie jest ważne w ciągu 30-dni od otrzymania płatności.
 

§ 6.Reklamacje

 1. Reklamacje składane są wyłącznie drogą mailową pod adres celina@kinicka.pl w ciągu 14 dni od otrzymania zakupu
 2.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany przez celcal drogą mailową o wynikach rozpatrzenia reklamacji w mailu zwrotnym.
 

§ 7.Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie celcal jest Celina Całka-Kinicka.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu celcal jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Dane przetwarzane są przez celcal w celu zawarcia i wykonania umów.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, celcal będzie przetwarzać dane osobowe w celach określonych bezpośrednio w treści zgody, głownie w celach marketingowych.
 4. Użytkownik podając dane oświadcza, że podane przez niego dane są jego danymi.

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 • Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: kinicka.pl
 • Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: celcal Celina Całka-Kinicka Kazubów 8/28
 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: celina.kinicka@gmail.com
 • Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 • Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie forum internetowego
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 • Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: inna firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • firma hostingowa,
  • firmy obsługująca mailingi,
  • firmy obsługująca komunikaty SMS,
  • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
  • kurierzy,
  • ubezpieczyciele,
  • kancelarie prawne i windykatorzy,
  • banki,
  • operatorzy płatności,
  • organy publiczne.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 • Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 • Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 • W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 • Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 • Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 • Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 • Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 • Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 • Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 • Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 • W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 • Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.